• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Βιοψία Όρχεων

Βιοψία Όρχεων - TESE

Η βιοψία όρχεων γίνεται υπό γενική αναισθησία (μέθη). Ο γυναικολόγος λαμβάνει τεμάχια ορχικού ιστού και από τους δύο όρχεις αν χρειαστεί. Ο εμβρυολόγος στη συνέχεια εξετάζει το δείγμα στο μικροσκόπιο. Αν βρεθούν σπερματοζωάρια είτε χρησιμοποιούνται αμέσως στην εξωσωματική γονιμοποίηση με ICSI, είτε καταψύχονται για μετέπειτα χρήση τους. Η βιοψία όρχεων αποτελεί την πιο σίγουρη μέθοδο συλλογής σπερματοζωαρίων, ειδικά σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας ή υποψίας χρωμοσωμικών ανωμαλιών (μωσαϊκισμός). Ο ασθενής παραμένει στη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης μόνο για λίγες ώρες μετά την επέμβαση και εν συνεχεία επιστρέφει στο σπίτι του.


Παρακέντηση Επιδιδυμίδας – PESA

Η παρακέντηση επιδιδυμίδας αφορά τη συλλογή σπέρματος από την επιδιδυμίδα. Είναι η πιο απλή από τις μεθόδους ανάκτησης σπερματοζωαρίων. Χρησιμοποιείται στις πιο ελαφρές περιπτώσεις ολιγοσπερμίας ή αδυναμίας εκσπερμάτωσης (π.χ. παραπληγία). Γίνεται με τοπική αναισθησία.


Κατάψυξη Σπέρματος & Ορχικού Οστού. Σε περιπτώσεις όπου ο σύντροφος δεν μπορεί να είναι παρών την ημέρα της σπερματέγχυσης ή της ωοληψίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση, το σπέρμα του μπορεί να καταψυχθεί από πριν και να χρησιμοποιηθεί αργότερα.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης ή θεραπείας που μπορεί να καταστρέψει σε σημαντικό βαθμό τους όρχεις. Εάν γίνει διάγνωση κακοήθεις και είναι απαραίτητα η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία, θεωρούμε πολύ αυξημένο τον κίνδυνο καταστροφής των όρχεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις καταψύχουμε σπέρμα ή και ορχικό ιστό πριν το χειρουργείο ή τη θεραπεία και έχουμε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε με εξωσωματική γονιμοποίηση ακόμα και μετά από 10 χρόνια.